مزه مزه کردن کتاب

«کتاب [رساله اخلاق اسپینوزا] را یکباره مخوان، بلکه به تدریج و در جلسات متعدد مطالعه کن، پس از آن که تمام کردی، برای فهمِ آن، مطالعه‌ی آن را از سر بگیر. بعد برخی از شروح آن را مطالعه نما؛ مانند spinoza تالیف پولوک و «تحقیق درباره سپینوزا» اثر مارتینو و بهتر آن است که هر دو را بخوانی. پس از آن بالاخره دوباره کتاب اخلاق را بخوان که در این صورت آن را کتاب جدیدی خواهی یافت. پس از آنکه دوباره آن را به آخر رساندی تا ابد شیفته و دلباخته‌ی فلسفه خواهی بود.» (تاریخ فلسفه، ویل دورانت، ترجمه عباس زریاب خوئی، ص141)

تخصصی درباره اسپینوزا و فلسفه ندارم. روش پیشنهادی ویل دورانت برای مطالعه عالی است. چه بسیار کتابهایی وجود دارند (بویژه کلاسیک، پایه و منابع از  کتابهای حوزه‌های الهیات، ادبیات و مدیریت گرفته تا فلسفه و ریاضیات) که می‌بایست مزه مزه شوند و چندین بار با تفاسیر مختلف خوانده شوند.